ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 1,700,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 5,600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาอุทัยวรรณ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : เงินบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 6 (เอนกประสงค์ 3 ชั้น)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 10,700,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 7 (ตึกทับทิม จั่นบุญมี)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2503
งบประมาณ : 478,800 บาท และเงินบ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 (เอนกประสงค์ 6 ชั้น)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 32,800,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 (424 ล พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 15,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5 (ศรีวชิรวัฒน์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 10 มิถุนายน 2547
งบประมาณ : 3,060,000 บาท
เพิ่มเติม..