เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
รักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของนักเรียน
รักษ์ศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของครู
รักษ์ศิษย์ มีภูมิรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์ของผู้บริหาร
นักวิชาการ บริหารเยี่ยม

อัตลักษณ์ของบุคลากรอื่นในสถานศึกษา
ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์