ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายใหญ่ เรืองสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2455-2463
ชื่อ-นามสกุล : นายฉิว ปริปุรณะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2463
ชื่อ-นามสกุล : นายปลิว บูรณะสิงห์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2463
ชื่อ-นามสกุล : นายออด บูรณะสิงห์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2464-2467
ชื่อ-นามสกุล : นายพ้อง กล้ายประยงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2467-2468
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ นิลประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2468-2473
ชื่อ-นามสกุล : นายฉันท์ วิเศษศิริ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2467-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศาล สุวีรานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2479-2509
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล กลิ่นพิกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509-2514
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว เหมาะวิบูลย์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514-2515
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฎ์ ดวงสงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515-2516
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐม นิลวงศ์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเชิด แสงวิภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร อุดมสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ เลื่อนธรรมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภัทร หงสพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2546
ชื่อ-นามสกุล : นางยุบล อันล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพร สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายชูวิทย์ เข่งคุ้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา โกมลวานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายประพจน์ แย้มทิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ รั้วมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2562
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อภิเชษฐ์ วันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน