กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชุติมา พัฒจันทร์หอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพงษ์กฤษณ์ อิ่มธนบัตร
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ มีรักษา
ครู คศ.3

นายกิตติพันธ์ สมุทวนิช
ครู คศ.3

นางพรภัทรา จำปาทอง
ครู คศ.3

นายสิทธิไชย นุชผดุง
ครู คศ.2

นางนงนุช ตุ้มฉาย
ครู คศ.2

นางสาวอาภรณ์ ญานวัฒนะ
ครู คศ.2

นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติ
ครู คศ.2

นายอมร ฤทธิ์อ่อน
ครู คศ.1

นายธีรพงศ์ สวยสี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวยุวดี เอี่ยมละมัย
ครูอัตราจ้าง