กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชุติมา พัฒจันทร์หอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพงษ์กฤษณ์ อิ่มธนบัตร
ครู คศ.3
อีเมล์ : koopong099@gmail.com

นายอมร อุณหสุทธิยานนท์
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา เมืองการ
บุคลากรสอนเสริม