กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชุติมา พัฒจันทร์หอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพงษ์กฤษณ์ อิ่มธนบัตร
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ มีรักษา
ครู คศ.3

นายอมร อุณหสุทธิยานนท์
ครู คศ.1