กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณัฐนันท์ สีบุญเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพงษ์กฤษณ์ อิ่มธนบัตร
ครู คศ.3

นางนิยม มาลากุล ณ อยุธยา
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ มีรักษา
ครู คศ.3

นายกิตติพันธ์ สมุทวนิช
ครู คศ.3

นางพรภัทรา จำปาทอง
ครู คศ.3

นายสิทธิไชย นุชผดุง
ครู คศ.2

นางนงนุช ตุ้มฉาย
ครู คศ.2

นางสาวอาภรณ์ ญานวัฒนะ
ครู คศ.1

นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติ
ครู คศ.1

นายอมร ฤทธิ์อ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมา พัฒจันทร์หอม
ครูผู้ช่วย

นายธีรพงศ์ สวยสี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวยุวดี เอี่ยมละมัย
ครูอัตราจ้าง