คำขวัญของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน

ประพฤติดี  มีวิชา  กีฬาเด่น  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม