ลูกจ้างชั่วคราว

นางนวรัตน์ จตุรภิสมาจาร
พนง.ธุรการฯ

นางสาวสุรางค์ กิจหวัง
พนง.วิชาการ

นางสาวเฉลิมขวัญ ห่วงศักดิ์ศรี
จนท.ปฏิบัติงานพัสดุ

นางสาวฉวีวรรณ เพิ่มเจริญ
จนท.ธุรการ

นางสาวสัตตกมล ศรีพูนภักตร์
จนท.การเงินและบัญชี

นางสาวปทุมมาฬีส์ เลิศไตรรักษ์
จนท.การเงินและบัญชี

นางสาวอารมณ์ พิศคล้าย
พนง.ทำความสะอาด

นางนิฐาภรณ์ กาละพันธ์
พนง.ทำความสะอาด

นางวันเพ็ญ แซ่ก๊วย
พนง.ทำความสะอาด

นางสาวกัลยารัตน์ ธังเรืองโรจน์
พนง.ทำความสะอาด

นายชัยรัตน์ เจตนธรรมจักร
ยาม

นายประสาท เมืองเกษม
นักการภารโรง