ลูกจ้างชั่วคราว

นางนวรัตน์ จตุรภิสมาจาร
จนท.ธุรการฯ

นางสาวสุรางค์ กิจหวัง
จนท.วิชาการ

นางสาวฉวีวรรณ เพิ่มเจริญ
จนท.ธุรการฯ

นางสาวสัตตกมล ศรีพูนภักตร์
จนท.บัญชี

นางวันเพ็ญ แซ่ก๊วย
พนง.ทำความสะอาด

นางสาวกัลยารัตน์ ธังเรืองโรจน์
พนง.ทำความสะอาด

นางสาวอารมณ์ พิศคล้าย
พนง.ทำความสะอาด

นายชัชชัย สังข์กุล
พนง.ทำความสะอาด

นายชัยรัตน์ เจตนธรรมจักร
ยาม

นางสาวสายทิพย์ ลิ้มอิ่ม
จนท.ปฏิบัติงานห้องพยาบาลฯ