ลูกจ้างชั่วคราว

นางนวรัตน์ จตุรภิสมาจาร
พนง.ธุรการฯ

นางสาวสุรางค์ กิจหวัง
พนง.วิชาการ

นางสาวเฉลิมขวัญ ห่วงศักดิ์ศรี
จนท.ปฏิบัติงานพัสดุ

นางสาวฉวีวรรณ เพิ่มเจริญ
จนท.ธุรการ

นางสาวยุวดี เอี่ยมละมัย
จนท.ปฏิบัติงานพัสดุฯ

นางสาวสัตตกมล ศรีพูนภักตร์
จนท.การเงินและบัญชี

นางนิฐาภรณ์ กาละพันธ์
พนง.ทำความสะอาด

นางวันเพ็ญ แซ่ก๊วย
พนง.ทำความสะอาด

นางสาวกัลยารัตน์ ธังเรืองโรจน์
พนง.ทำความสะอาด

นายชัยรัตน์ เจตนธรรมจักร
ยาม

นายประสาท เมืองเกษม
พนง.ทำความสะอาด

นางสาวอารมณ์ พิศคล้าย
พนง.ทำความสะอาด

นางสาวสายทิพย์ ลิ้มอิ่ม
จนท.ปฏิบัติงานห้องพยาบาลฯ