กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายโกศล เย็นสุขใจชน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอัจฉรา บึ้งไชย
ครู คศ.3

นางวราพร หิรัญนุสรณ์สุโข
ครู คศ.3

นางสาวผุสดี ชลานนท์
ครู คศ.3

นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐกานต์ กำเหนิดสมุทร
ครู คศ.1

นางสาวลัดดาวัลย์ ปานสมุทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญชญา เจริญสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมุทพร โนวาฤทธิ์
บุคลากรสอนเสริม

นางสาวณัฐชาภรณ์ สิทธิกิตติยานนท์
บุคลากรสอนเสริม