กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวผุสดี ชลานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอัจฉรา บึ้งไชย
ครู คศ.3

นางวราพร หิรัญนุสรณ์สุโข
ครู คศ.3

นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร
ครู คศ.2

นางสาวลัดดาวัลย์ ปานสมุทร
ครู คศ.1

นางสาวอภิญชญา เจริญสุข
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ กลับสกุล
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญนภา ตปนียทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวกมุทพร โนวาฤทธิ์
บุคลากรสอนเสริม

นางสาวณัฐชาภรณ์ สิทธิกิตติยานนท์
บุคลากรสอนเสริม