กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวผุสดี ชลานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอัจฉรา บึ้งไชย
ครู คศ.3

นางวราพร หิรัญนุสรณ์สุโข
ครู คศ.3

นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร
ครู คศ.1

นางสาวลัดดาวัลย์ ปานสมุทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญชญา เจริญสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ กลับสกุล
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญนภา ตปนียทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวกมุทพร โนวาฤทธิ์
บุคลากรสอนเสริม

นางสาวณัฐชาภรณ์ สิทธิกิตติยานนท์
บุคลากรสอนเสริม