กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวลัดดาวัลย์ ปานสมุทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวผุสดี ชลานนท์
ครู คศ.3

นางอัจฉรา บึ้งไชย
ครู คศ.3

นางวราพร หิรัญนุสรณ์สุโข
ครู คศ.3

นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิการ์ กลับสกุล
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญนภา ตปนียทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวอภิญชญา เจริญสุข
ครู คศ.1