กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอัจฉรา บึ้งไชย
ครู คศ.3

นางอนงคนิตย์ แสงสวัสดิพงษ์
ครู คศ.3

นางทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาด
ครู คศ.3

นางวราพร หิรัญนุสรณ์สุโข
ครู คศ.3

นางสาวผุสดี ชลานนท์
ครู คศ.3

นางสาวณัฐกานต์ กำเหนิดสมุทร
ครู คศ.1

นายโกศล เย็นสุขใจชน
ครู คศ.1

นางสาวลัดดาวัลย์ ปานสมุทร
ครูผู้ช่วย

นายพิพัฒน์พันธ์ พิพรณ์พงษ์
ครูอัตราจ้าง

นายอภิศักดิ์ พุ่มใหม่
ครูอัตราจ้าง