ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 1,700,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
พ.ศ.2521 ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 5 เงินงบประมาณ 1,700,000 บาท มีนักเรียน 1,984 คน จำนวน 48 ห้องเรียน