สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
เหลือง-ดำ

สีเหลือง  คือ ปัญญา
สีดำ คือ ความอดทน

ลูกเหลืองดำทุกคน ต้องอดทนเพื่อสร้างปัญญา