ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5 (ศรีวชิรวัฒน์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 10 มิถุนายน 2547
งบประมาณ : 3,060,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ก่อสร้างอาคาร อำนวยการ "ศรีวชิรวัฒน์" จากเงินบริจาคของนายบุญมาก-นางม่วย ศรีวชิรวัฒน์ จำนวน 3,060,000 บาท