คณะผู้บริหาร

ดร.อภิเชษฐ์ วันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

นางสาวสุภัค มั่นศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศรีโสฬส รชตะนันทน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวศรัญญา พรมสัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน