กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางมยุรี พลับสวาท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนฤมล กุศลวิสิฐ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีภัทรา ล้อมสาย
ครูผู้ช่วย

นายอนุชา บัวหลวง
บุคลากรสอนเสริม