กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางมยุรี พลับสวาท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนฤมล กุศลวิสิฐ
ครูผู้ช่วย

นายอนุชา บัวหลวง
บุคลากรสอนเสริม

นายวัชรพล ภุมรา
บุคลากรสอนเสริม