กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางมยุรี รอดบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
อีเมล์ : krumayuree2511@hotmail.com

นางสาวนฤมล อ่างเงิน
ครู คศ.1
อีเมล์ : kot.14@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรา ล้อมสาย
ครู คศ.1

นายอนุชา บัวหลวง
บุคลากรสอนเสริม

นางสาวศิรภัสสร พลายงค์
บุคลากรสอนเสริม