กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางมยุรี พลับสวาท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักดิ์ชัย ปานปิ่นแก้ว
ครู คศ.3

นายเกียรติศักดิ์ อู่อ่อน
ครู คศ.2

นางนฤมล กุศลวิสิฐ
ครูผู้ช่วย

นายอนุชา บัวหลวง
บุคลากรสอนเสริม