คติธรรมประจำโรงเรียน
คติพจน์ของโรงเรียน

สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ  "ความได้ปัญญา ทำให้เกิดสุข"