ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 6 (เอนกประสงค์ 3 ชั้น)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 10,700,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
พ.ศ.2535 สร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ด้วยเงินงบประมาณ 10,700,000 บาท