ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาอุทัยวรรณ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : เงินบริจาค
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
พ.ศ.2530 สร้างศาลาอุทัยวรรณด้วยเงินบริจาค เพื่อเป็นที่ตั้งรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม พระราชสมุทรเมธี ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน