กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชุลีลักษณ์ ชื่นนาคะกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิไลพร โสดา
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญมี
ครู คศ.3

นางบุปผา นาควัชระ
ครู คศ.2

นางสาวทิพย์รดา คุ้มทรัพย์
ครู คศ.3

นางสาวสมปอง ประเสริฐศักดิ์
ครู คศ.2

นางสาวประภาศรี เปี่ยมอยู่
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวีณา ผาตินาวิน
บุคลากรสอนเสริม