กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : peemath08@hotmail.com

นางบุปผา นาควัชระ
ครู คศ.3
อีเมล์ : b.nakwatchara@hotmail.com

นางสาวทิพย์รดา คุ้มทรัพย์
ครู คศ.3

นางสาวสมปอง ประเสริฐศักดิ์
ครู คศ.2

นางสาวประภาศรี เปี่ยมอยู่
ครู คศ.1
อีเมล์ : ka_rak_m139@hotmail.com

นางสาวจิระวรรณ เมืองด้วง
ครูผู้ช่วย

นางสาวแพรวพราว วิชัยดิษฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวีณา ผาตินาวิน
บุคลากรสอนเสริม