กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชุลีลักษณ์ ชื่นนาคะกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิไลพร โสดา
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญมี
ครู คศ.3

นางยุพิน จะเกรง
ครู คศ.3

นางบุปผา นาควัชระ
ครู คศ.2

นางสาวทองทิพย์ คุ้มทรัพย์
ครู คศ.3

นางสาวประภาศรี เปี่ยมอยู่
ครูผู้ช่วย

นางจารุณี พลนันท์
ครูผู้ช่วย

อานนท์ บัวประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง