กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปิยฉัตร ศรีไกรสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : jobjab_ranger@hotmail.com

นายธรรมรงค์ อิ่มเอิบ
ครู คศ.3
อีเมล์ : imerbtlek@gmail.com

นายชวลิต กำมะหยี่
ครู คศ.2
อีเมล์ : chawalit.kammayee@gmail.com

นางสาวน้ำทิพย์ แสงเดือน
ครู คศ.1
อีเมล์ : krunamthip@gmail.com

นางสาวตวงทิพย์ โสฬสเสาวภาคย์
ครูชำนาญการ

นางสาวชนิสรา พงษ์สุข
ครู คศ.1

นางสาวนิภาวรรณ ศิริธนิกุล
ครู คศ.1

นางสาวณดา สปีลา
ครู คศ.1

นางสาวศิวณี ประดู่วงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัญชุนันท์ โพธิ์เย็น
บุคลากรสอนเสริม

นายสุนทร เสงี่ยมพักตร์
บุคลากรสอนเสริม