กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธรรมรงค์ อิ่มเอิบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปิยฉัตร ศรีไกรสิทธิ์
ครู คศ.2

นายชวลิต กำมะหยี่
ครู คศ.1

นางสาวน้ำทิพย์ แสงเดือน
ครูผู้ช่วย

นางสาวตวงทิพย์ โสฬสเสาวภาคย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนิสรา พงษ์สุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาวรรณ ศิริธนิกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวณดา สปีลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัญชุนันท์ โพธิ์เย็น
บุคลากรสอนเสริม

นายสุนทร เสงี่ยมพักตร์
บุคลากรสอนเสริม

Mr.Gerhard Van Der Bank
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss.Bonny Lotter
ครูสอนภาษาอังกฤษ