กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธรรมรงค์ อิ่มเอิบ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัญชุลี นักฟ้อน
ครู คศ.2

นางสาวณัฐวรรณ เกรียงวีระยุทธ
ครู คศ.2

นางปิยฉัตร ศรีไกรสิทธิ์
ครู คศ.1

นายชวลิต กำมะหยี่
ครู คศ.1

นางสาวน้ำทิพย์ แสงเดือน
ครูผู้ช่วย

นางสาวตวงทิพย์ โสฬสเสาวภาคย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนิสรา พงษ์สุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาวรรณ ศิริธนิกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัญชุนันท์ โพธิ์เย็น
ครูอัตราจ้าง

นายจรินทร์ ภูกระโทก
ครูอัตราจ้าง

Ms.Brooke Drost
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Mr.Myles Mastrototaro
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Ms.Zhang Linlin
ครูสอนภาษาจีน

Ms.Ma Jingyu
ครูสอนภาษาจีน