ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 (เอนกประสงค์ 6 ชั้น)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 32,800,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
พ.ศ.2540 สร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น ด้วยงบประมาณ 32,800,000 บาท