กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวแสงเดือน กลิ่นจงกล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจตุพร ปลื้มประสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสว่าง
ครู คศ.3

นางอารีย์ ประทานทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ์
ครู คศ.2

นางอุษณีย์ ผุยรอด
ครู คศ.2

นางปาริฉัตร เรืองขจร
ครู คศ.2

นางสาวชไมพร รังสิยานุพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ ปักกิ่งเมือง
ครู คศ.1

นางสาวเยาวลักษณ์ นันเปียง
ครู คศ.1

นางสาวมาริสา กั๊กสูงเนิน
บุคลากรสอนเสริม