กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจตุพร ปลื้มประสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสว่าง
ครู คศ.2

นางอารีย์ ประทานทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวแสงเดือน กลิ่นจงกล
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ์
ครู คศ.2

นางอุษณีย์ ผุยรอด
ครู คศ.2

นางสาววิลาวัลย์ ศิริมงคล
ครู คศ.2

นางปาริฉัตร เรืองขจร
ครู คศ.1

นางสาวชไมพร รังสิยานุพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ ปักกิ่งเมือง
ครูผู้ช่วย