กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจตุพร ปลื้มประสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานะ หงษ์สุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสว่าง
ครู คศ.2

นางสาวอารีย์ เอี่ยมโฉม
ครู คศ.2

นางนพมาศ เปฏะพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวแสงเดือน กลิ่นจงกล
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวอุษณีย์ สินธุวัต
ครู คศ.2

นางสาววิลาวัลย์ ศิริมงคล
ครู คศ.2

นางสาวปาริฉัตร อยู่สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชไมพร รังสิยานุพงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ ปักกิ่งเมือง
ครูผู้ช่วย