กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอุษณีย์ ผุยรอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจตุพร ปลื้มประสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสว่าง
ครู คศ.3

นางสาวแสงเดือน กลิ่นจงกล
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ์
ครู คศ.2

นางอารีย์ ประทานทรัพย์
ครู คศ.2

นางปาริฉัตร เรืองขจร
ครู คศ.2

นางสาวชไมพร รังสิยานุพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ ปักกิ่งเมือง
ครู คศ.2

นางสาวเยาวลักษณ์ นันเปียง
ครู คศ.1