กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางญดา ลือสัตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัทณัน ธูปแพ
ครู คศ.3

นางสาวรัตติยา วงศ์ซื่อ
ครู คศ.3

นางนฤมล ศรีวงค์ษา
ครู คศ.3

นางสาวจรินทร จันทร์เพ็ง
ครู คศ.3

นายกิตติพันธ์ สมุทวานิช
ครู คศ.3

นางพรภัทรา จำปาทอง
ครู คศ.3

นางนงนุช ตุ้มฉาย
ครู คศ.2

นางธัญญธร เลิศวณิชย์สกุล
ครู คศ.3

นางสาวดุษฎี ศรีมะกล่ำ
ครู คศ.2

นางปารย์ปุรัส แจ่มกระจ่าง
ครู คศ.2

นางสาวจินตนาภา สุขเกษม
ครู คศ.1

นางสาวปริยา เกิดดี
ครู คศ.1

นายสุทธิชัย ด้วงสำรวย
ครูผู้ช่วย

นายบัณฑิต หล้าเพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจารี สุวรรณสิทธิ์
บุคลากรสอนเสริม

นายธีรพงศ์ สวยสี
บุคลากรสอนเสริม