กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ โพธิ์ผลิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัทณัน ธูปแพ
ครู คศ.3

นางสาวรัตติยา วงศ์ซื่อ
ครู คศ.3

นางนฤมล ศรีวงค์ษา
ครู คศ.3

นางสาวจรินทร จันทร์เพ็ง
ครู คศ.3

นางจารุวรรณ แจ่มกระจ่าง
ครู คศ.2

นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง
ครู คศ.1

นางสาวญดา ลือสัตย์
ครู คศ.1

นางสาวดุษฎี ศรีมะกล่ำ
ครู คศ.1

นางสาวจินตนาภา สุขเกษม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปริยา เกิดดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจารี สุวรรณสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง