กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตติยา วงศ์ซื่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัทณัน ธูปแพ
ครู คศ.3

นางนฤมล ศรีวงค์ษา
ครู คศ.3

นางสาวจรินทร จันทร์เพ็ง
ครู คศ.3

นางจารุวรรณ แจ่มกระจ่าง
ครู คศ.2

นางสาวญดา ลือสัตย์
ครู คศ.2

นางสาวดุษฎี ศรีมะกล่ำ
ครู คศ.2

นางสาวจินตนาภา สุขเกษม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปริยา เกิดดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจารี สุวรรณสิทธิ์
บุคลากรสอนเสริม

นายสมเกียรติ โพธิ์ผลิ
บุคลากรสอนเสริม