กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตติยา วงศ์ซื่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัทณัน ธูปแพ
ครู คศ.3

นางนฤมล ศรีวงค์ษา
ครู คศ.3

นางสาวจรินทร จันทร์เพ็ง
ครู คศ.3

นางปารย์ปุรัส แจ่มกระจ่าง
ครู คศ.2

นางญดา ลือสัตย์
ครู คศ.2

นางสาวดุษฎี ศรีมะกล่ำ
ครู คศ.2

นางสาวจินตนาภา สุขเกษม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปริยา เกิดดี
ครูผู้ช่วย

นายสุทธิชัย ด้วงสำรวย
ครูผู้ช่วย

นายบัณฑิต หล้าเพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจารี สุวรรณสิทธิ์
บุคลากรสอนเสริม