กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจินตนาภา สุขเกษม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตติยา วงศ์ซื่อ
ครู คศ.3
อีเมล์ : pukujang@gmail.com

นางนฤมล ศรีวงค์ษา
ครู คศ.3
อีเมล์ : naru-mol@live.com

นางสาวจรินทร จันทร์เพ็ง
ครู คศ.3
อีเมล์ : krujarintorn@gmail.com

นายกิตติพันธ์ สมุทวานิช
ครู คศ.3

นางพรภัทรา จำปาทอง
ครู คศ.3

นางนงนุช ตุ้มฉาย
ครู คศ.2

นางธัญญธร เลิศวณิชย์สกุล
ครู คศ.3

นางสาวดุษฎี ศรีมะกล่ำ
ครู คศ.3

นางปารย์ปุรัส แจ่มกระจ่าง
ครู คศ.2
อีเมล์ : g504045360005@hotmail.com

นางญดา ลือสัตย์
ครู คศ.3

นางสาวนันทิยา ศิรินาวี
ครู คศ.2

นางสาวปริยา เกิดดี
ครู คศ.2

นายสุทธิชัย ด้วงสำรวย
ครู คศ.1

นายบัณฑิต หล้าเพชร
ครู คศ.1

นางสาวสโรชา บุเมิง
ครูผู้ช่วย

นายธีรพงศ์ สวยสี
บุคลากรสอนเสริม