ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 5,600,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
พ.ศ.2524 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 6 ด้วยเงินงบประมาณ 5,600,000 บาท มีนักเรียน 1,900 คน จำนวน 44 ห้องเรียน (อาคารอัมพวัน 70 ปัจจุบัน คือ อาคาร 1)