ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 (424 ล พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 15,000,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :