ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 7 (ตึกทับทิม จั่นบุญมี)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2503
งบประมาณ : 478,800 บาท และเงินบ
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
พ.ศ.2503 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 (ทับทิม จั่นบุญมี) ด้วยเงินงบประมาณ 478,800 บาท สมทบกับเงินบริจาคของ นางทับทิม จั่นบุญมี จำนวน 250,000 บาท เปิดสอนชั้น ม.ศ.1-ม.ศ.3 มีครู 30 คน นักเรียนประมาณ 600 คน