กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอาคเนย์ ชูอรุณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : arkanayc@hotmail.com

นายยุทธศักดิ์ ตุ้มฉาย
ครู คศ.2

นายกิตติพงศ์ วิไล
ครู คศ.2

นายสรรเสริญ พรขุนทด
ครู คศ.3

นางสาวพิชญ์ชุดา นาควัชระ
ครู คศ.2

นายอภิชาติ อินยงค์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น