กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอาคเนย์ ชูอรุณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฐปนนท์ ศุภรัตน์ธัญญา
ครู คศ.3

นายยุทธศักดิ์ ตุ้มฉาย
ครู คศ.2

นายกิตติพงศ์ วิไล
ครู คศ.2

นายสรรเสริญ พรขุนทด
ครู คศ.2

นางสาวพิชญ์ชุดา นาควัชระ
ครู คศ.1

นางสาวนิธิพรรณ มูสิกอุปถัมภ์
บุคลากรสอนเสริม

นางรจนิตย์ ปลอดโปร่ง
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายอภิชาติ อินยงค์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น