กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอาคเนย์ ชูอรุณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฐปนนท์ ศุภรัตน์ธัญญา
ครู คศ.3

นายยุทธศักดิ์ ตุ้มฉาย
ครู คศ.2

นายกิตติพงศ์ วิไล
ครู คศ.1

นายสรรเสริญ พรขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์
ครู คศ.2

นางรจนิตย์ ปลอดโปร่ง
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น