กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอาคเนย์ ชูอรุณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฐปนนท์ ศุภรัตน์ธัญญา
ครู คศ.3

นายยุทธศักดิ์ ตุ้มฉาย
ครู คศ.2

นายกิตติพงศ์ วิไล
ครู คศ.2

นายสรรเสริญ พรขุนทด
ครู คศ.2

นางรจนิตย์ ปลอดโปร่ง
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายธันวา สวัสดี
บุคลากรสอนเสริม

นายศรันย์ ชโลดม
บุคลากรสอนเสริม

นางสาวญาดาพัณณ์ ชูทอง
บุคลากรสอนเสริม