ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
งานห้องสมุดได้จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/1 – 1/4  จำนวน 150 คน ในวันที่ 11  กรกฎาคม 2561  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สถิต จันทร์น้อย และยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนท้ายหาด มาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2561,15:29   อ่าน 473 ครั้ง