ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ รั้วมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,09:42  อ่าน 1133 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่น
รายละเอียดผลงาน
- ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
- ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่บริหารโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๕๔ จากมูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
- ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๔ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- โรงเรียนผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษารอบสามรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
- โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น ประจำปี
๒๕๕๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,09:42   อ่าน 1133 ครั้ง