เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
สมการ
โพสโดย
wsxasd
<p style="margin: 0.5em 0px; text-indent: 2.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
<b>สมการ</b> หมายถึง<a class="new" href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(186, 0, 0); background: none;" title="ประโยคสัญลักษณ์ (ไม่มีหน้า)">ประโยคสัญลักษณ์</a>ทาง<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="คณิตศาสตร์">คณิตศาสตร์</a> ที่ใช้แสดงว่าสองสิ่ง<a class="new" href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(186, 0, 0); background: none;" title="ภาวะเท่ากัน (ไม่มีหน้า)">เหมือนกัน</a> หรือเทียบเท่ากัน ที่เชื่อมด้วย<a class="mw-redirect" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="เครื่องหมายเท่ากับ">เครื่องหมายเท่ากับ</a> ดังตัวอย่าง</p>
<dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
<dd style="margin-left: 2.5em; margin-bottom: 0.1em; margin-right: 0px;">
<dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">
<dd style="margin-left: 2.5em; margin-bottom: 0.1em; margin-right: 0px;">
<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; height: 1px; opacity: 0;"><math alttext="{displaystyle 2+3=5,}" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><annotation encoding="application/x-tex">{displaystyle 2+3=5,}</annotation></semantics></math></span><img alt="{displaystyle 2+3=5,}" aria-hidden="true" class="mwe-math-fallback-image-inline" src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d6bce515524cdb2c9b715ce64947f3d671fa7e05" style="border: 0px; vertical-align: -0.505ex; display: inline-block; width: 9.813ex; height: 2.343ex;" /></span></dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p style="margin: 0.5em 0px; text-indent: 2.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
สมการมักใช้เป็นการกำหนดสภาวะความเท่ากันของสอง<a class="mw-disambig" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="นิพจน์">นิพจน์</a>ที่มี<a class="mw-disambig" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(6, 69, 173); background: none;" title="ตัวแปร">ตัวแปร</a>อย่างน้อยหนึ่งตัว ตัวอย่างเช่น เมื่อเราให้ค่าใด ๆ กับ <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; height: 1px; opacity: 0;"><math alttext="{displaystyle x}" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><annotation encoding="application/x-tex">{displaystyle x}</annotation></semantics></math></span><img alt="{displaystyle x}" aria-hidden="true" class="mwe-math-fallback-image-inline" src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/87f9e315fd7e2ba406057a97300593c4802b53e4" style="border: 0px; vertical-align: -0.338ex; margin: 0px; display: inline-block; width: 1.33ex; height: 1.676ex;" /></span> สมการนี้จะเป็นจริงเสมอ</p>
<dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
<dd style="margin-left: 2.5em; margin-bottom: 0.1em; margin-right: 0px;">
<dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">
<dd style="margin-left: 2.5em; margin-bottom: 0.1em; margin-right: 0px;">
<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; height: 1px; opacity: 0;"><math alttext="{displaystyle x-x=0,}" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><annotation encoding="application/x-tex">{displaystyle x-x=0,}</annotation></semantics></math></span><img alt="{displaystyle x-x=0,}" aria-hidden="true" class="mwe-math-fallback-image-inline" src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e01fb7481431b0ec37b5393e472d8323145ed8c9" style="border: 0px; vertical-align: -0.505ex; display: inline-block; width: 10.148ex; height: 2.343ex;" /></span></dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p style="margin: 0.5em 0px; text-indent: 2.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
ทั้งสองสมการข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของสมการที่เป็น<a class="new" href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_(%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(186, 0, 0); background: none;" title="เอกลักษณ์ (คณิตศาสตร์) (ไม่มีหน้า)">เอกลักษณ์</a> ซึ่งหมายความว่า สมการจะเป็น<a class="new" href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(186, 0, 0); background: none;" title="จริง (ไม่มีหน้า)">จริง</a>โดยไม่ต้องมีการแทนค่าใดๆ ลงในตัวแปร สำหรับสมการต่อไปนี้ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์</p>
<dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
<dd style="margin-left: 2.5em; margin-bottom: 0.1em; margin-right: 0px;">
<dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">
<dd style="margin-left: 2.5em; margin-bottom: 0.1em; margin-right: 0px;">
<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; height: 1px; opacity: 0;"><math alttext="{displaystyle x+1=2,}" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><annotation encoding="application/x-tex">{displaystyle x+1=2,}</annotation></semantics></math></span><img alt="{displaystyle x+1=2,}" aria-hidden="true" class="mwe-math-fallback-image-inline" src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/148564f87ddf9efe509c779be3e7d9ace180a5ad" style="border: 0px; vertical-align: -0.505ex; display: inline-block; width: 9.981ex; height: 2.343ex;" /></span> จากสมการ 2-1=x แสดงว่า xคือ1</dd>
<dd style="margin-left: 2.5em; margin-bottom: 0.1em; margin-right: 0px;">
1+1=2 เพราะฉะนั้น x=1</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p style="margin: 0.5em 0px; text-indent: 2.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
สมการข้างบนนี้จะไม่เป็นจริงเมื่อแทนค่าอื่นใด แต่จะเป็นจริงแค่เพียงค่าเดียว เราเรียกค่าที่ทำให้สมการเป็นจริงนั้นว่า <a class="new" href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81_(%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(186, 0, 0); background: none;" title="ราก (คณิตศาสตร์) (ไม่มีหน้า)">ราก</a>ของสมการ สำหรับรากของสมการดังกล่าวคือ 1 ดังนั้น สมการนี้สามารถเป็นจริงได้ ขึ้นอยู่กับค่าของ <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; height: 1px; opacity: 0;"><math alttext="{displaystyle x}" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><annotation encoding="application/x-tex">{displaystyle x}</annotation></semantics></math></span><img alt="{displaystyle x}" aria-hidden="true" class="mwe-math-fallback-image-inline" src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/87f9e315fd7e2ba406057a97300593c4802b53e4" style="border: 0px; vertical-align: -0.338ex; margin: 0px; display: inline-block; width: 1.33ex; height: 1.676ex;" /></span> เรียก x ที่ทำให้สมการเป็นจริงว่า "คำตอบของสมการ" นั่นคือ<a class="new" href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(186, 0, 0); background: none;" title="การแก้สมการ (ไม่มีหน้า)">การแก้สมการ</a>จึงเป็นการหาคำตอบของสมการวิธีหนึง เช่น 5 - x = 1 มีคำตอบของสมการ คือ 4</p>
โพสโดย : wsxasd
IP : 171.5.238.99
โพสเมื่อวันที่ : 09 ธ.ค. 2564,14:09 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
wsxasd
deedee
โพสโดย : wsxasd
IP : 171.5.238.99
โพสเมื่อวันที่ : 09 ธ.ค. 2564,14:11 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: