เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ระเบียนการใช้ห้องสมุด
โพสโดย
suksont
<p style="box-sizing: border-box; font-family: quark; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(38, 40, 40); font-size: 16px; text-align: center;">
<span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด </span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</span></span></span></p>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: quark; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(38, 40, 40); font-size: 16px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้ห้องสมุด</span></span></p>
<ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; padding-left: 1.5em; color: rgb(38, 40, 40); font-family: quark; font-size: 16px;">
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ห้ามนำกระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้มหนังสือ หรือ เอกสารส่วนตัวเข้ามาในห้องสมุด หากมีสิ่งของดังกล่าวให้นำมาฝากกับทางจุดรับฝากของ หรือ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าใช้บริการ</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">แต่งกายสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม รองเท้าแตะ</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ห้ามนำ อาหาร เครื่องดื่มของขบเคี้ยวเข้ามารับประทาน</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ห้ามส่งสียงดังรบกวนผู้อื่น</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ห้ามสูบบุหรี่</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">หนังสือเมื่ออ่านเสร็จให้นำไปวางไว้ที่จุดพักหนังสือ</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารเมื่ออ่านเสร็จนำเก็บที่เดิม</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">หนังสือทุกชนิดในห้องสมุดเป็นทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยต้องช่วยกันดูแลรักษา</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ในการขอยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ หากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้เข้าแถวใช้บริการตามลำดับก่อนหลัง</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ห้ามขูดขีด เขียน ฉีก ตัด ทำสัญลักษณ์ต่างๆ ลงบนอุปกรณ์ ทรัพยากรทุกชนิดของห้องสมุด</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ห้ามนำหนังสือทุกชนิดออกนอกห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18pt;">หากผู้ใช้บริการต้องการขอเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในห้องสมุด สามารถกรอกแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ และแสดงความคิดเห็นได้ 3 ช่องทาง</span>
<ul style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px; padding-left: 1.5em;">
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt; color: rgb(255, 0, 0);">เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt; color: rgb(255, 0, 0);">E-mail : library@rmutr.ac.th</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt; color: rgb(255, 0, 0);">Facebook : Rmutr Library</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: quark; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(38, 40, 40); font-size: 16px;">
 </p>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: quark; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(38, 40, 40); font-size: 16px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">การยืมทรัพยากรสารสนเทศ</span></span></p>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: quark; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(38, 40, 40); font-size: 16px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">หากต้องการนำทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ  ไปใช้นอกห้องสมุด  ต้องติดต่อขอยืมที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน ห้องสมุด  โดยมีระเบียบดังนี้</span></p>
<ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; padding-left: 1.5em; color: rgb(38, 40, 40); font-family: quark; font-size: 16px;">
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ใช้บัตรนักศึกษาของตนเองในการยืมและรับผิดชอบทรัพยากรที่อยู่ในการยืมของตน</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">หลีกเลี่ยงการขีดเขียนภายในตัวเล่ม</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ส่งคืนทรัพยากรที่ยืมตามกำหนดเวลา หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการยืมของห้องสมุด</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ระมัดระวังการทำให้ตัวเล่มเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งจะต้องเสียค่าปรับ หรือซื้อทดแทน และเสียค่าดำเนินการและเสียค่าปรับเกินกำหนดส่ง</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">ไม่นำบัตรนักศึกษาของตนเองให้ผู้อื่นนำมาใช้ในการยืมทรัพยากร</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">แจ้งให้ห้องสมุดทราบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ที่อยู่ เพื่อแก้ไขข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้อง</span></li>
<li style="box-sizing: border-box;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">หากผู้ใช้มีค่าปรับสูงเกินกว่ากำหนดที่ห้องสมุดกำหนดไว้ หรือค้างส่งทรัพยากรนานเกินเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรหรือใช้บริการอื่นใด  ที่เกี่ยวข้องกับการยืมคืนได้</span></li>
</ul>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: quark; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(38, 40, 40); font-size: 16px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">การคืนทรัพยากรสารสนเทศ</span></span></p>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: quark; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(38, 40, 40); font-size: 16px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">หากต้องการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมออกนอกห้องสมุด  ติดต่อขอส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน</span></p>
<p style="box-sizing: border-box; font-family: quark; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(38, 40, 40); font-size: 16px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">สิทธิ/อัตรา/ค่าปรับ </span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">การยืมทรัพยากร</span></span></p>
<div class="wp-block-image" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 1em; color: rgb(38, 40, 40); font-family: quark; font-size: 16px;">
<figure class="aligncenter" style="box-sizing: border-box; display: table; margin: 0px auto 1rem;">
<img alt="" class="wp-image-1740" src="https://lib.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/borrowing.png" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto; display: block; width: 614px;" /></figure>
</div>
<br />
โพสโดย : suksont
IP : 1.20.137.4
โพสเมื่อวันที่ : 05 ส.ค. 2563,13:33 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: