เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การพัฒนาระบบการรับรองปริญญาของต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต ศึกษา ของ ไทย
โพสโดย
ข้าวจ้าว
<div>
 </div>
<div>
<table class="table itemDisplayTable" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; max-width: 100%; width: 1140px; margin-bottom: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">
<tbody style="box-sizing: border-box;">
<tr style="box-sizing: border-box;">
<td class="metadataFieldValue dc_description_abstract" style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221);">
วิเคราะห์หาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ เพื่อนำไปสร้างรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ ที่จะใช้ในการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ และเพื่อทดสอบเทียบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของ สปป.ลาว กับประเทศไทย โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อหาองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ สร้างรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับใช้หาค่าดัชนีบ่งชี้ตามแนวคิดของ Johnstone (1981) และทดสอบเทียบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของ สปป. ลาวกับไทยด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยมีดังนี้ องค์ประกอบสำคัญที่นำมาใช้ในการพิจารณารับรองคุณวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรีในเชิงระบบมี 6 ตัว คือ จำนวนปีการศึกษาของหลักสูตรก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี (X₁) จำนวนปีการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี (X₂) จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรี (X₃) ชื่อเสียงของสถานศึกษาที่ให้คุณวุฒิ (X₄) จำนวนหน่วยกิตวิชาเอก (X₅) และชื่อเสียงของสาขาวิชาที่เรียนจบ (X₆), X₁ และ X₂ มีความสัมพันธ์กันในเชิงลบ (r = -0.3912) สำหรับองค์ประกอบอื่นๆ ไม่พบว่ามีข้อมูลที่จะหาค่าความสัมพันธ์ รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับใช้หาค่าดัชนีบ่งชี้ ของการตัดสินคุณวุฒิระดับปริญญาตรีพบว่ามี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับใช้หาค่าดัชนีบ่งชี้ตามนิยามเชิงประยุกต์ หรือเชิงปฏิบัติ (pragmatic definition of an indicator), P = X₁+X₂, และรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ สำหรับใช้หาค่าดัชนีบ่งชี้ตามนิยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition of an indicator), X = 9.4 X₁ + 8.4 X₂ + 6.5 X₃ + 4.0 X₄ + 10.0 X₅ หรือ X = 9.4 X₁ + 8.4 X₂ + 6.5 X₃ + 9.0 X₆ โดยการนำไปใช้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า คุณวุฒิที่จะนำมาพิจารณาต้องเป็นคุณวุฒิของสถานศึกษา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือประกันคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ของประเทศที่สถานศึกษาตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการรับรองมาตรฐานหรือ คุณภาพเหมือนหรือใกล้เคียงกัน สำหรับรูปแบบที่ 2 เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการจัดลำดับชื่อเสียงสถาบันการศึกษา หรือชื่อเสียงสาขาวิชาที่เรียนจบเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันด้วย สำหรับประเทศไทย ค่าความแตกต่างอย่างสำคัญ (substantial difference) ที่ทำให้ไม่อาจให้การรับรองคุณวุฒิปริญญาตรีของต่างประเทศ เท่ากับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันหรือคล้ายกันของประเทศไทย คือ เมื่อค่า P น้อยกว่า 16, 17 หรือ 18 ปี เมื่อ X น้อยกว่า 1,226.4 ; 1,429.8 หรือ 1,828.2 โดยมิได้นำ X₄ มาพิจารณาเนื่องจากไม่มีข้อมูลหรือน้อยกว่า 926.4; 1,129.8; หรือ 1,528.2 เมื่อไม่ได้นำ X₆ มาพิจารณา ..</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
โพสโดย : ข้าวจ้าว
IP : 1.20.137.4
โพสเมื่อวันที่ : 05 ส.ค. 2563,13:06 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: