เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ลักษณะของสัตว์
โพสโดย
agus D
<h3 align="left" id="sites-page-title-header" style="font-size: 1.8em; font-weight: normal; margin: 0px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-family: Palatino, "Palatino Linotype", serif; color: rgb(169, 7, 7); background-image: none !important;" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<span dir="ltr" id="sites-page-title" style="outline: none; background-image: none !important;" tabindex="-1">1.ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต</span></h3>
<div class="sites-canvas-main" id="sites-canvas-main" style="overflow: hidden; min-height: 150px; padding-bottom: 5px; padding-top: 15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Lucida Grande", "Lucida Sans", Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-image: none !important;">
<div id="sites-canvas-main-content">
<table cellspacing="0" class="sites-layout-name-one-column sites-layout-hbox" style="width: 1057px; table-layout: fixed; margin: 0px;" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<tbody>
<tr>
<td class="sites-layout-tile sites-tile-name-content-1" style="vertical-align: top; padding: 10px;">
<div dir="ltr">
<div>
 </div>
<h3 align="left" style="font-family: Palatino, "Palatino Linotype", serif; font-size: 1.5em; font-weight: normal; margin-top: 1em; color: rgb(169, 7, 7);">
<a name="TOC-1" style="text-decoration-line: underline; background-image: url("bg_link.gif"); background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: repeat-x; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: bold; padding: 0px;"></a></h3>
<div>
<table cellspacing="0" style="margin: 0px;">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top; padding: 1px 4px; width: 1028px; height: 5125px;">
<div dir="ltr">
<div>
<font color="#ff0000" size="5" style="font-family: "times new roman", serif;">สิ่งมีชีวิตมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งไม่มีมีชีวิต 2 ประการ</font><span style="font-size: large; font-family: "times new roman", serif;"> คือ</span></div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif" size="4">    1. ลักษณะทางโครงสร้างและส่วนประกอบ</font></div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif" size="4">    2. กระบวนการทางชีวภาพต่างๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต</font></div>
<div>
<font face="times new roman, serif" size="4">จากลักษณะทั้ง 2 ประการ ทำให้สิ่งมีชีวิตมีคุณสมบัติและกระบวนการสำคัญดังนี้</font></div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
 </div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
<font color="#ea9999" face="times new roman, serif" size="5">   </font><font color="#e06666" face="times new roman, serif" size="5">  <b>1.1สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบขึ้นด้วยกรดนิวคลีอิก (Nucleic acid)</b></font></div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif"><font size="4">        กรดนิวคลีอิก ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม กรดนิวคลีอิกอาจเป็นชนิด <b>DNA</b> (Deoxyribonucleic acid) หรือ <b>RNA </b> (Ribonucleic acid) ก็ได้ แต่สิ่งมีชีวิตสวนใหญ่มี </font><span style="font-size: large;">DNA </span><span style="font-size: large;">เป็นสารพันธุกรรม</span></font></div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif"><span style="font-size: large;">        - สิ่งมีชีวิตที่มี </span><span style="font-size: large;">DNA เป็นสารพันธุกรรม ได้แก่ พืช สัตว์ สาหร่าย เห็ด รา ยีสต์ ราเมือก โพรโทซัว และไวรัสส่วนใหญ่</span></font></div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif"><span style="font-size: large;">        - </span><span style="font-size: large;">สิ่งมีชีวิตที่มี R</span><span style="font-size: large;">NA เป็นสารพันธุกรรม ได้แก่ ไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ (AIDS) ไข้หวัดใหญ่ 2009 และไวรอยด์ (viroid)</span></font></div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
<img alt="ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DNA" height="319" src="https://futurism.com/wp-content/uploads/2016/08/1280px-Difference_DNA_RNA-EN.svg_-1024x819-3.png" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: center;" width="400" /></div>
<div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">
<font face="times new roman, serif"><font size="4"> </font><font size="3">รูปที่1.1 แสดงโครงสร้างของ RNA และ DNA</font></font></div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
<font color="#ea9999" size="5"> </font></div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
<font size="5"><font color="#ea9999">    </font><b><font color="#e06666">1.2 เมแทบอลิซึม (Metabolism)</font></b></font></div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
<span style="font-size: large;">       <font face="times new roman, serif"> เมแทบอลึกซึม หมายถึง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา             เป็นกระบวนการเคมีสำคัญของสิ่งมีชีวิต ได้แก่</font></span></div>
<div>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif"><span style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">          </span><span style="line-height: 14.2667px;"><font size="4"> <span style="color: red;">1.<span lang="TH">การสร้างโพรโทพลาซึม (</span>assimilation</span><span lang="TH">) จากสารอาหารของเซลล์เกิดการเติบโตจัดกระบวนการนี้เป็น แอนนาบอลิซึม (</span>anabolism<span lang="TH">)</span></font></span></font></p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif" size="4"><span lang="TH" style="line-height: 19.26px;">            </span><span style="line-height: 19.26px;"><font color="#ff0000">2.</font><span lang="TH" style="color: red;">การสลายโมเลกุลอาหารเพื่อให้ได้พลังงานในรูปสาร </span><font color="#ff0000">ATP</font><span lang="TH" style="color: red;"> (</span><font color="#ff0000">Adenosine triphosphate</font><span lang="TH"><font color="#ff0000">) </font><font color="#000000">ซึ่งนำมาใช้ในกระบวนการต่างๆของชีวิต</font></span></span><span lang="TH" style="line-height: 19.26px;"> จัดเป็น</span></font></p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif"><font size="4"><span lang="TH" style="line-height: 19.26px;">กระ</span></font><span lang="TH" style="font-size: large; line-height: 19.26px;">บวนการแคทแทบอลิซึม (</span><span style="font-size: large; line-height: 19.26px;">Catabolism<span lang="TH">) เช่น ใช้พลังงาน</span> ATP <span lang="TH">ในการสร้างโพรโทพลาซึม การเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของกระแส</span></span></font></p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif" size="4"><span style="line-height: 19.26px;"><span lang="TH">ประสาท (</span>active transport<span lang="TH">)</span></span></font></p>
<p>
<span style="font-size: 1em; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img alt="ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ anabolism" height="180" src="http://photos1.blogger.com/blogger/4566/894/1600/catabolism-anabolism-wh.jpg" style="font-size: 1em; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: center;" width="400" /></span></p>
<p style="text-align: center;">
<span lang="TH" style="font-size: large; font-family: "times new roman", serif; line-height: 19.26px;"> </span><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; line-height: 25.68px;"><span style="color: rgb(234, 153, 153); font-size: 13.3333px;"> </span><font color="#000000" size="3">รูปที่ 1.2 กระบวนการ Catabolism and Anabolism</font></span></p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<font color="#ea9999" size="5"><span style="font-family: "times new roman", serif; line-height: 25.68px;">  </span></font></p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<font size="5"><span style="font-family: "times new roman", serif; line-height: 25.68px;"><font color="#ea9999"> </font><font color="#e06666"> <b>1.3 <span lang="TH">การสืบพันธุ์ (</span>Reproduction<span lang="TH">)</span></b></font></span></font></p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif" size="4"><span lang="TH" style="line-height: 19.26px;">            การสืบพันธุ์ หมายถึง การเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตจากจำนวนที่มีอยู่เดิม เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ ด้วยเหตุนี้เราจึงจัด ไวรัส (</span><span style="line-height: 19.26px;">Virus<span lang="TH">) </span></span></font></p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif" size="4"><span style="line-height: 19.26px;">และ ไวรอยด์ </span></font><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">(</span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">Viroid</span><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">)เป็นสิ่งมีชีวิตเนื่องจากสามารถเพิ่มจำนวนตัวเอง (</span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">duplication</span><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">) ได้ หรือสืบพันธุ์ได้ เมื่ออยู่ภายในเซลล์ของตัวให้อาศัย (</span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">host</span><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">)</span></p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif" size="4"><span lang="TH" style="line-height: 19.26px;">การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น </span><span style="line-height: 19.26px;">2<span lang="TH"> ประเภทคือ</span></span></font></p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt;">
<span style="line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4"><font color="#ff9900"><b>1.3.1 <span lang="TH">การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (</span>sexual reproduction</b></font><span lang="TH"><b><font color="#ff9900">)</font> </b>เป็นการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตโดยใช้เซลล์สืบพันธุ์ ทำให้ลูกที่ได้มีการ</span></font></span></p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt;">
<span style="line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4">แปรผัน</font></span><span style="text-indent: 36pt; font-size: 1em; line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4">ของ</font></span><span style="text-indent: 36pt; font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">ลักษณะมีโอกาสดีเด่นกว่าพ่อแม่</span></p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt;">
<span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;"><font color="#3d85c6">   </font><b><font color="#3d85c6"> </font><font color="#0000ff">1. </font></b></span><b><font color="#0000ff"><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;">การปฏิสนธิ (</span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;">fertilization</span></font></b><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;"><font color="#0000ff"><b>)</b> </font>หมายถึง การรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ที่มีขนาดและรูปร่างต่างกัน เรียกว่า </span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;">heterogamete </span><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;">โดยเซลล์สืบพันธุ์</span></p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt;">
<span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;">จาก</span><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;">เพศผู้ เรียกสเปิร์ม (</span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;">sperm</span><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;">) และเซลล์สืบพันธุ์จากเพศเมีย เรียกว่า ไข่ (</span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;">egg</span><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;">) พบในสัตว์และพืชทั่วไป</span></p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt;">
<span style="line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4"><font color="#6fa8dc">  </font><font color="#0000ff">  <b>2</b><b>. <span lang="TH">พาร์ทิโนเจเนซิส (</span>parthenogenesis</b></font><span lang="TH"><b><font color="#0000ff">)</font></b><font color="#3d85c6"> </font>หมายถึง การเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิต โดยการที่ไข่ (ไข่เป็นเซลล์สืบพันธุ์) เจริญเป็นตัวอ่อนโดย</span></font></span><span style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt; line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4">ไม่</font></span><span style="text-indent: 36pt; font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">ต้องปฏิสนธิกับสเปิร์ม เช่น ผึ้งตัวผู้ มดตัวผู้</span></p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt;">
<span style="line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4"><font color="#3d85c6">    </font><b><font color="#0000ff">3.<span lang="TH"> คอนจูเกชัน (</span>conjugation</font></b><span lang="TH"><font color="#0000ff"><b>)</b> </font>หมายถึง การรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ที่มีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน เรียกว่า </span>isogamete <span lang="TH">โดยไม่สามารถระบุ</span></font></span></p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt;">
<span style="text-indent: 36pt; font-size: 1em; line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4">ได้</font></span><span style="text-indent: 36pt; font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">ว่าเป็นสเปิร์มหรือไข่ เช่น พบในราดำ พารามีเซียม สาหร่ายสไปโรไจรา</span></p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt;">
 </p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt;">
<font color="#ff9900" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;"><b>1.3.2 <span lang="TH">การสืบพันธุ์ไม่แบบอาศัยเพศ (</span>asexual reproduction</b></font><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;"><font color="#ff9900"><b>)</b></font><b> </b>เป็นการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ แต่ใช้เซลล์</span></p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt;">
<span style="line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4">ร่างกายใน</font></span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large; text-indent: 36pt;">การเพิ่มจำนวน ลูกไม่มีการแปรผันของลักษณะ ลูกมีการปรับตัวได้น้อย</span></p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt;">
<span style="line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4"><font color="#00ff00"><b>1. <span lang="TH">การแบ่งออกเป็น </span>2<span lang="TH"> ส่วน (</span>binary fission</b></font><span lang="TH"><b><font color="#00ff00">)</font> </b>พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น แบคทีเรีย อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา สาหร่ายเซลล์เดียว</span></font></span></p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-indent: 36pt;">
 </p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<span style="line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4"> </font></span></p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-align: center; text-indent: 36pt;">
<img alt="รูปภาพที่เกี่ยวข้อง" src="http://1.bp.blogspot.com/-SoG9KivnSxw/Vemil8l1QcI/AAAAAAAAAdA/nlWF7n36Zlc/s400/image.jpg" style="text-align: left; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" /></p>
<p style="text-align: center;">
<font face="times new roman, serif"><font size="3"><span lang="TH" style="line-height: 19.26px;">รูปที่</span></font>1.<span lang="TH" style="line-height: 19.26px;"> 3</span><span style="line-height: 19.26px;"> <span lang="TH">การแบ่งออกเป็น </span>2<span lang="TH"> ส่วนของอะมีบา พารามีเซียม และยูกลีนา</span></span></font></p>
<p style="text-align: center;">
 </p>
<p style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">
 </p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<span style="line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4">    <font color="#00ff00"><b>2<span lang="TH">. การแตกหน่อ (</span>budding</b></font><span lang="TH"><font color="#00ff00"><b>)</b></font> จะมีขนาดเล็กกว่าตัวใหห้กำเนิด พบในไฮดรา พืชชั้นสูงบางชนิด เช่น ไผ่ พุทธรักษา ฯลฯ</span></font></span></p>
<font face="times new roman, serif" size="4"><span style="line-height: 19.26px;"><span style="font-size: 13.3333px;">   </span><font color="#00ff00"> </font><font color="#00ff00"><b>3.<span lang="TH">การงอกใหม่ (</span>regeneration</b></font><span lang="TH"><font color="#00ff00"><b>)</b></font> การงอกใหม่ที่จัดเป็นการสืบพันธุ์โดยการสร้างส่วนที่ขาดหายไปขึ้นมาใหม่จะต้อง มีจำนวนตัวเพิ่มขึ้นด้วย เช่น</span></span></font><span style="font-family: "times new roman", serif;"><font size="4"> </font></span></div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif" size="4"><span style="line-height: 19.26px;">ตัด</span></font><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">ดาวทะเลเป็น </span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">2</span><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;"> ส่วนแล้วแต่ละส่วนเกิดรีเจเนอเรชันงอกเป็นตัวใหม่ </span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">2</span><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;"> ตัว</span></div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
 </div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
 </div>
<div>
<span style="font-size: 13.3333px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img alt="ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การงอกใหม่ของปลาดาว" src="http://4.bp.blogspot.com/-8mgQGvmKjNM/Ty_ScPjgKBI/AAAAAAAAALw/147sp19M9bw/s400/image028.gif" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" /></span>
<p style="text-align: center;">
<font face="times new roman, serif" size="3"><span lang="TH" style="line-height: 19.26px;">รูปที่ </span></font><span style="font-family: "times new roman", serif;">1.4</span><span style="font-family: "times new roman", serif;"> </span><span lang="TH" style="font-family: "times new roman", serif;">การงอกใหม่ของพลานาเรีย และดาวทะเล</span></p>
<p style="text-align: center;">
 </p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
 </p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<span style="line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4">   <font color="#00ff00"> <b>4.<span lang="TH"> การสร้างสปอร์ (</span>sporulation</b></font><span lang="TH"><font color="#00ff00"><b>)</b></font><font color="#000000"> สปอร์มีขนาดเล็กทำให้สามารถแพร่กระจายไปได้ไกลและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีความทนทานพบใน เห็ด รา </font></span></font></span></p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
<font color="#000000"><span style="line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4"><span lang="TH">พืช</span></font></span><span style="font-size: 13.3333px; line-height: 14.2667px;"><font face="times new roman, serif" size="4"><span lang="TH">ทุก</span></font></span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: large;">ชนิด</span></font></p>
<p style="font-size: 13.3333px;">
 </p>
</div>
<div style="font-size: 13.3333px;">
<font face="times new roman, serif"><font size="4"> </font><font color="#e06666" size="5"><b>   1.4 การเจริญเติบโต (Growth and Development)</b></font></font></div>
<div>
<font face="times new roman, serif"><font color="#e06666" style="font-size: 13.3333px;"><b>            </b></font><font color="#000000" size="4"><b>การเจริญเติบโต</b> เป็นลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นโดยอาหารที่นำเข้าสู่เซลล์ ส่วนหนึ่งใช้ในกระบวนการการหายใจเพื่อสร้างพลังงาน อีกส่วนถูกเปลี่ยนให้เป็นโพรโทพลาซึม ผลคือสิ่งมีชีวิตมีมวลมากขึ้น</font></font></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<br />
โพสโดย : agus D
IP : 1.20.137.4
โพสเมื่อวันที่ : 05 ส.ค. 2563,12:58 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: