เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โพสโดย
โอครับ
<p style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; background-color: rgb(222, 209, 233); margin: 0px; padding: 3px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 19.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><u style="margin: 0px; background-color: rgb(217, 210, 233);"><font face="arial, sans-serif" size="4">การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น</font></u></strong></p>
<p style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; background-color: rgb(222, 209, 233); margin: 0px; padding: 3px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 19.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span style="background-color: rgb(217, 210, 233);"><font face="arial, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#0000ff">1.  การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์</font></strong><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">1.  เสียบปลั๊กไฟทุกเส้นที่ต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">2.  กดปุ่ม  Power  เพื่อเปิดเครื่อง  จะมีไฟติดที่เครื่องและแป้นพิมพ์</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">3.  เปิดสวิตช์จอภาพ  จะมีตัวอักษรขึ้นบนจอภาพ  และเริ่มเข้าสู่โปรแกรม</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">4.  ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม Start  จะปรากฏกลุ่มงานให้เลือกใช้</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">5.  ใช้เมาส์คลิกที่โปรแกรม (Programs)  จะปรากฏแถบรายชื่อโปรแกรมต่าง ๆ ให้เลือก</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">6.  คลิกชื่อโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน  โปรแกรมงานก็จะถูกเปิดขึ้นทันที</font></font></span></p>
<p style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; background-color: rgb(222, 209, 233); margin: 0px; padding: 3px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 19.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span style="background-color: rgb(217, 210, 233);"><font face="arial, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#0000ff">2.  การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์</font></strong><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">1.  คลิกที่ปุ่มปิดโปรแกรม (Close) X</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">2.  คลิกที่ปุ่ม Start</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">3.  เลือก Shut down</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">4.  เลือกตัวเลือกที่ต้องการ</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">5.  เลือกปุ่ม OK  แล้วเครื่องจะถูกปิดลง</font></font></span></p>
<p style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; background-color: rgb(222, 209, 233); margin: 0px; padding: 3px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 19.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span style="background-color: rgb(217, 210, 233);"><font face="arial, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#0000ff">3.  การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)</font></strong><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)  เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เช่น  จดหมาย  รายงาน  ซึ่งมีคุณสมบัติในการสร้าง  ตกแต่งสีและจัดรูปแบบเอกสารให้สวยงาม  และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว</font></font></span></p>
<p style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; background-color: rgb(222, 209, 233); margin: 0px; padding: 3px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 19.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span style="background-color: rgb(217, 210, 233);"><font color="#073763" face="arial, sans-serif" size="4">การเรียกใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้<br style="margin: 0px;" />
1.  คลิกปุ่ม Start  ไปที่ Programs<br style="margin: 0px;" />
2.  คลิกเมาส์เพื่อเลือก Microsoft Word  จะปรากฏหน้าต่างของ Microsoft Word</font></span></p>
<p style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; background-color: rgb(222, 209, 233); margin: 0px; padding: 3px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 19.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span style="background-color: rgb(217, 210, 233);"><font color="#073763" face="arial, sans-serif" size="4">การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  เพื่อพิมพ์เอกสาร  สามารถปฏิบัติดังนี้<br style="margin: 0px;" />
1.  เลือกแบบตัวอักษร  และขนาดตัวอักษรที่ต้องการ<br style="margin: 0px;" />
2.  พิมพ์ข้อความตามต้องการ<br style="margin: 0px;" />
3.  การแก้ไขข้อความ<br style="margin: 0px;" />
ถ้าต้องการแก้ไขข้อความก็สามารถทำได้  ดังนี้<br style="margin: 0px;" />
-  เลื่อนเมาส์มาในหน้าเอกสาร  เคอร์เซอร์ (Cursor)  จะเปลี่ยนเป็น I  (I-beam)<br style="margin: 0px;" />
-  นำเคอร์เซอร์ไปคลิกตรงข้อความที่ต้องการแก้ไข  และทำการแก้ไข  ดังนี้<br style="margin: 0px;" />
การแทรกข้อความ  มีขั้นตอนดังนี้<br style="margin: 0px;" />
1)  ใช้เมาส์คลิกตำแหน่งที่ต้องการแทรก<br style="margin: 0px;" />
2)  พิมพ์ข้อความที่ต้องการแทรกลงไป<br style="margin: 0px;" />
การลบตัวอักษรและข้อความ  มีขั้นตอนดังนี้<br style="margin: 0px;" />
1)  ลบตัวอักษรทีละตัว  ทำได้โดยคลิกให้เครื่องหมายเคอร์เซอร์อยู่หลังอักษร  แล้วกดปุ่ม Backspace<br style="margin: 0px;" />
2)  ลบข้อความยาว ๆ ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้  แล้วลากไปที่ข้อความที่ต้องการลบให้เป็นแถบสีดำ  แล้วกดปุ่ม Enter หรือ Delete</font></span></p>
<p style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; background-color: rgb(222, 209, 233); margin: 0px; padding: 3px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 19.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span style="background-color: rgb(217, 210, 233);"><font face="arial, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#0000ff">4.  การพิมพ์เอกสารในกระดาษ  มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้</font></strong><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">1)  คลิกที่เมนู File  เลือกคำสั่งพิมพ์  จะปรากฏหน้าต่างการพิมพ์ขึ้น</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">2)  กำหนดเครื่องพิมพ์ที่ใช้</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">3)  เลือกส่วนของระยะหน้า  เช่น</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">-  พิมพ์ทั้งหมด  เครื่องจะพิมพ์ทุกหน้าที่อยู่ในแฟ้ม</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">-  หน้าปัจจุบัน  เครื่องจะพิมพ์หน้าที่มีเครื่องหมายเคอร์เซอร์อยู่</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">-  หน้า  ให้ระบุหน้าที่จะพิมพ์  เช่น  1-5, 8-10</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">4)  เลือกจำนวนชุด  ตอบเป็นชุด  แล้วคลิกปุ่มตกลง</font></font></span></p>
<p style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; background-color: rgb(222, 209, 233); margin: 0px; padding: 3px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 19.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span style="background-color: rgb(217, 210, 233);"><font face="arial, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#0000ff">5.  การจัดเก็บเอกสาร  มีขั้นตอนดังนี้</font></strong><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">1)  เลือกเมนู File  แล้วคลิกที่ Save หรือ Save As  จะปรากฏหน้าต่าง Save As  ขึ้น</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">2)  เลือกที่สำหรับจัดเก็บ</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">3)  ตั้งชื่อไฟล์</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">4)  คลิก Save</font></font></span></p>
<p style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; background-color: rgb(222, 209, 233); margin: 0px; padding: 3px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 19.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<span style="background-color: rgb(217, 210, 233);"><font face="arial, sans-serif" size="4"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#073763"> </font><font color="#0000ff">6.  การปิดเอกสารและออกจากโปรแกรม</font></strong><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">1)  ถ้าปิดเอกสาร  ถ้าต้องการปิดเอกสารให้กดปุ่ม X ที่อยู่มุมขวาของเอกสารนั้น</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763"> ถ้าเอกสารนั้นยังไม่ได้ Save จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าต้องการ Save หรือไม่  ถ้าต้องการให้คลิกที่ใช่ (Yes)  ถ้าไม่ต้องการให้คลิกที่ไม่ใช้ (No)  แต่ถ้าต้องการยกเลิกการปิดเอกสารให้คลิกที่ยกเลิก (Cancel)</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763"> 2)  การออกจากโปรแกรม  มีขั้นตอนดังนี้</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">(1)  คลิกที่เมนู File</font><br style="margin: 0px;" />
<font color="#073763">(2)  เลือกที่ Exit  หรือคลิกที่ปุ่ม X ที่มุมขวาของโปรแกรม</font></font></span></p>
โพสโดย : โอครับ
IP : 1.20.137.4
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2563,15:30 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: