เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โพสโดย
wimolsiri
<span style="font-size:16px;"><span style="font-size:26px;">โทรศัพทร์มือถือเคลื่อนที่</span></span><br />
<br />
<p style="margin: 0.5em 0px; text-indent: 2.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
<b>โทรศัพท์เคลื่อนที่</b> หรือ <b>โทรศัพท์มือถือ</b> (บ้างเรียก <b>วิทยุโทรศัพท์</b>) คือ<a class="new" href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;" title="อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มีหน้า)">อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์</a>ที่ใช้ใน<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="การสื่อสาร">การสื่อสาร</a>สองทางผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="คลื่นวิทยุ">คลื่นวิทยุ</a>ในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่าน<a class="new" href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;" title="สถานีฐาน (ไม่มีหน้า)">สถานีฐาน</a> โดยเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการอื่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพาจะถูกกล่าวถึงในชื่อ<a class="mw-redirect" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="โทรศัพท์อัจฉริยะ">โทรศัพท์อัจฉริยะ</a></p>
<p style="margin: 0.5em 0px; text-indent: 2.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนอกจากความสามารถพื้นฐานของ<a class="mw-disambig" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="โทรศัพท์">โทรศัพท์</a>แล้ว ยังมีคุณสมบัติพื้นฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นมา เช่น การส่งข้อความสั้น<a class="mw-redirect" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="เอสเอ็มเอส">เอสเอ็มเอส</a> <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="ปฏิทิน">ปฏิทิน</a> <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="นาฬิกาปลุก">นาฬิกาปลุก</a> <a class="new" href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;" title="ตารางนัดหมาย (ไม่มีหน้า)">ตารางนัดหมาย</a> <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="เกม">เกม</a> <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="อินเทอร์เน็ต">การใช้งานอินเทอร์เน็ต</a> <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%98" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="บลูทูธ">บลูทูธ</a> <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%94" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="อินฟราเรด">อินฟราเรด</a> <a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="กล้องถ่ายภาพ">กล้องถ่ายภาพ</a> <a class="new" href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;" title="เอ็มเอ็มเอส (ไม่มีหน้า)">เอ็มเอ็มเอส</a> <a class="mw-redirect" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="วิทยุ">วิทยุ</a> <a class="new" href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;" title="เครื่องเล่นเพลง (ไม่มีหน้า)">เครื่องเล่นเพลง</a> และ <a class="mw-redirect" href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="จีพีเอส">จีพีเอส</a></p>
<p style="margin: 0.5em 0px; text-indent: 2.5em; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">
โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องแรกถูกผลิตและออกแสดงใน พ.ศ. 2516 โดย <a class="new" href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;" title="มาร์ติน คูเปอร์ (ไม่มีหน้า)">มาร์ติน คูเปอร์</a> (Martin Cooper) นักประดิษฐ์จากบริษัท<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;" title="โมโตโรลา">โมโตโรลา</a> เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักประมาณ 1.1 กิโลกรัม<sup class="reference" id="cite_ref-Inventer_1-0" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-size: 11.2px;"><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88#cite_note-Inventer-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[1]</a></sup> ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลก</p>
โพสโดย : wimolsiri
IP : 1.20.137.4
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2563,15:08 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: