กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกิตติพันธ์ สมุทวนิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : ktpans036@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล