คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย