ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคคล
แบบฟอร์มกรอกประวัติสำหรับขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 72
คู่มือระบบขออนุญาตไปราชการสำหรับสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 595.22 KB 144
ตัวอย่างหนังสือครูผู้ช่วยและครูชำนาญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.09 KB 27
รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย4กค60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.44 KB 25
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.42 KB 12
ฝ่ายวิชาการ
หัวกระดาษเพื่อทำคลังข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 104
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.68 KB 39
บทบาทหน้าที่งานวิชาการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 372 KB 37
ตารางมาตรฐานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 34
แบบฟอร์มการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 337 KB 23
รายงานการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 28
แบบเปลี่ยนคาบ Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 31
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.59 KB 47
รายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 17
สมุดบันทึกการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 10
แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.77 KB 9
แบบขออนุมัติใช้แผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 148.34 KB 22
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 10
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลดเวลเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 13
ใบงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.62 KB 12
งานทะเบียนวัดผลการศึกษา
การรับนักเรียนของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.59 KB 527
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.2 KB 85
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.98 KB 66
การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.53 KB 75
การขอเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.38 KB 64
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.97 KB 89
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
e payment Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 232
แนวการพิจารณาสิ่งที่เป็นวัสดุเเละครุภัณฑ์ตามหลักการจำเเนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 20
การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 20
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.36 KB 95
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.74 KB 8
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 285 KB 1026
สรุปรายรับ-รายจ่ายงาน102ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.04 KB 74
บันทึกสรุปยอดบริจาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.17 KB 54
บัญชีสมาคมศิษย์เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.4 KB 88
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.04 KB 63
งานพัสดุ
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนอาคารเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 41
ประกาศสอบราคาจ้างครู ประจำปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 15