ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคคล
แนวทางการพิจารณาการขออนุญาตไปต่างประเทศ (2) Word Document ขนาดไฟล์ 114 KB 4
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.43 KB 6
แนวทางการพิจารณาการขออนุญาตไปต่างประเทศ (1) Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 4
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.9 MB 4
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.42 KB 22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.44 KB 31
รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย4กค60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 27
ตัวอย่างหนังสือครูผู้ช่วยและครูชำนาญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.09 KB 34
คู่มือระบบขออนุญาตไปราชการสำหรับสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 595.22 KB 154
แบบฟอร์มกรอกประวัติสำหรับขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 82
ฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่างกิจกรรมอ่านเข้าใจPISA Word Document ขนาดไฟล์ 408 KB 7
ใบงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.62 KB 18
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลดเวลเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 18
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 16
แบบขออนุมัติใช้แผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 148.34 KB 33
แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.77 KB 14
สมุดบันทึกการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 17
รายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 22
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.59 KB 52
แบบเปลี่ยนคาบ Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 40
รายงานการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 33
แบบฟอร์มการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 337 KB 30
ตารางมาตรฐานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 42
บทบาทหน้าที่งานวิชาการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 372 KB 42
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.68 KB 45
หัวกระดาษเพื่อทำคลังข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 112
งานทะเบียนวัดผลการศึกษา
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.97 KB 96
การขอเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.38 KB 70
การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.53 KB 84
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.98 KB 71
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.2 KB 91
การรับนักเรียนของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.59 KB 536
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
เจตจำนง สพม.๑๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.72 KB 3
เจตจำนง สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.62 KB 4
การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 32
แนวการพิจารณาสิ่งที่เป็นวัสดุเเละครุภัณฑ์ตามหลักการจำเเนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 28
e payment Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 239
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.74 KB 14
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.36 KB 101
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.04 KB 69
บัญชีสมาคมศิษย์เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.4 KB 94
บันทึกสรุปยอดบริจาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.17 KB 60
สรุปรายรับ-รายจ่ายงาน102ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.04 KB 79
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 285 KB 1038
งานพัสดุ
ประกาศสอบราคาจ้างครู ประจำปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 20
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนอาคารเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 49