ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคคล
บรรยายการอบรมการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.42 MB 15
โปรแกรมlogbook Unkown Document ขนาดไฟล์ 927.56 KB 36
แบบสอบถามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 98
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.12 KB 74
แบบบันทึกการนับระยะเวลาการเลื่อนวิทยฐานะและคูปองครู ประเมิน ว21 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.97 KB 49
รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนอัมพวัน11มค61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 27
สรุปเอกสารการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ว21 และ เลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.93 KB 57
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 39
ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 27
ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 30
เอกสารประเมินครู แบบสรุปผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.5 KB 43
แบบคำร้องวฐ.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 36.87 KB 73
กำหนดชั่วโมงการสอนและการประเมินผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 60
ว22 42
ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 45
ว20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 31
แนวทางการพิจารณาการขออนุญาตไปต่างประเทศ (2) Word Document ขนาดไฟล์ 114 KB 28
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.43 KB 29
แนวทางการพิจารณาการขออนุญาตไปต่างประเทศ (1) Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 24
ตัวอย่างหนังสือครูผู้ช่วยและครูชำนาญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.09 KB 60
แบบฟอร์มกรอกประวัติสำหรับขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 107
ฝ่ายวิชาการ
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 17
โครงงานคุณธรรมโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 13.53 KB 21
ตัวอย่างกิจกรรมอ่านเข้าใจPISA Word Document ขนาดไฟล์ 408 KB 25
ใบงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.62 KB 52
ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลดเวลเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 37
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 36
แบบขออนุมัติใช้แผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 148.34 KB 61
แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.77 KB 33
สมุดบันทึกการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 37
รายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 55
แบบเปลี่ยนคาบ Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 65
รายงานการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 54
แบบฟอร์มการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 337 KB 53
ตารางมาตรฐานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 62
บทบาทหน้าที่งานวิชาการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 372 KB 62
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.68 KB 64
งานทะเบียนวัดผลการศึกษา
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.97 KB 116
การขอเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.38 KB 93
การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.53 KB 106
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.98 KB 90
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.2 KB 110
การรับนักเรียนของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.59 KB 559
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
เจตจำนง สพม.๑๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.72 KB 19
เจตจำนง สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.62 KB 20
การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 52
แนวการพิจารณาสิ่งที่เป็นวัสดุเเละครุภัณฑ์ตามหลักการจำเเนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 51
e payment Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 262
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.74 KB 38
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.36 KB 122
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.04 KB 88
บัญชีสมาคมศิษย์เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.4 KB 118
บันทึกสรุปยอดบริจาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.17 KB 81
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 285 KB 1070
คำสั่งโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คำสั่งที่ 14/2561 เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.01 KB 15
คำสั่งที่ 17/2561 เรื่องการรับนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.68 KB 35
คำสั่งที่ 16/2561 เรื่องการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.17 KB 36
คำสั่งที่ 15/2561 เรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.86 KB 35
คำสั่งที่ 12/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมฯ เลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.49 KB 17
คำสั่งที่ 11/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ครูที่ยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.29 KB 20
คำสั่งที่132/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผล ภาคเรียนที่2/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 915.38 KB 31
คำสั่งสพม.10 ที่ 40/2561เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.14 KB 28
คำสั่งที่ 9/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.73 KB 22
คำสี่งที่ 8/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม English-Chinese Camp Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.13 KB 27
คำสั่งที่ 7/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกรีฑานักเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.8 KB 35
คำสั่งที่ 5/2561แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านฯ PISA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.91 KB 38
คำสั่งที่ 3/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดฯ Pre O-NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.05 KB 58
คำสั่งที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาวะผู้นำกับสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.55 KB 32
คำสั่งที่ 126/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.27 KB 35
คำสั่งที่133/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาดและเนตรนารี ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.87 KB 43
คำสั่งที่ 131/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ กิจกรรมแนะแนวสัญจรฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.12 KB 27